• Üres a kosara!

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken is rendelkezésére állunk !

Üzemeltető adatai:
Cégnév: Kempingmotyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Alapítva: 2011.02.18.
Székhely: 2045 Törökbálint, Liliom utca 4.
Adószám: 23150962-2-13
Statisztikai számjel: 23150962-4799-113-13
Cégjegyzék szám: 13-09-144475 Vezetve a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@kempingmotyo.hu
Telefonos elérhetőség: +36-202835072
Ügyvezető: Mészárosné Bencsik Katalin
Bankszámlaszám: OTP 11742173-20163219

 

Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Web-Server Kft
A cég székhelye:4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Cégjegyzékszám:09-09-011599 Bejegyezte:Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégbejegyzés kelte:2005/05/04
Postacím:WEB-SERVER Kft. 4001 Debrecen Pf. 526
Ügyfélszolgálati iroda:4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5 Térkép
Ügyfélfogadás: H-P, 9.00-17.00 (előzetes egyeztetés esetén 8 órától 19 óráig)
Telefon:52 541-346 Mobil:20 335-11-62
Fax:52 998-452
Web cím: www.web-server.hu
Bankszámla:OTP 11738008-20248945
Nemzetközi bankszámla:HU16 1173 8008 2024 8945 0000 0000
SWIFT: OTPV HU H
BAdószám:13498454-2-09
Adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH – 64601/2013.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: a megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

Kemping felszerelések (pl.: bútorok, konyhafelszerelés, hűtők, gázfőzők, grillsütők, gázpalackok, stb.), Lakójármű felszerelések (pl.: kemping WC, víztartály, generátorok, stb.), Sátorozás (sátrak, hálózsákok, matracok, stb.), Csónakok, kajakok (csónakok, kajakok, kiegészítők, stb.)

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Hibás ár feltüntetés (mint bármilyen elírás) előfordulhat, de amint tudomásunkra jut azonnal javítjuk. Természetesen, ha megrendelés is születik azonnal értesítjük a megrendelőt is, hogy csak a helyes áron tudjuk teljesíteni a megrendelését.


Rendelési információk
: A vásárlás regisztráció nélkül és regisztrációval is lehetséges, melyhez név, lakcím, mobil telefonszám és E-mail cím szükséges.

Felhasználónak minősül mind a regisztrált Felhasználó, mind pedig azon személyek, akik a Honlapon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a Kempingmotyó Kft. nem iktatja. A Kempingmotyó Kft. a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A Kempingmotyó Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján telefonon vagy írásban e-mail útján tud tájékoztatást kérni a Kempingmotyó Kft.-től.

A megrendelések feldolgozása A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 9.00 – 17.00 óráig.

A megrendelések leadására a megjelölt időszakon kívül is van lehetőség.

A szolgáltató, jelen esetben a Kempingmotyó Kft. köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanap. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges úgy a kiszállítás várható időpontját telefonon egyeztetjük.

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Tájékoztatjuk, hogy létezik egy európai uniós online platform, mely a jogviták rendezésére szolgál, ennek elérhetőségi linkje https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Panaszkezelés menete

Ön, mint vásárló panasszal élhet telefonon (36202835072), postai úton levélben (Kempingmotyó Kft., 2045 Törökbálint, Liliom utca 4.) vagy elektronikus levélben (info@kempingmotyo.hu).

A vásárló panasszal élhet, mely történhet szóban (telefon) vagy írásban postai úton vagy e-mail egyaránt, a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek megfelelően az alábbiak szerint:

(1) *  A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni

a) a székhelyéről,

b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,

c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint

d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

(1a) *  A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(8) *  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


A vásárló panaszának elutasítása esetén a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat, melyek elérhetőségei a következő linken érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu.


A Kempingmotyó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testülete a Pest Megyei Békéltető Testület, címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., telefonszáma: 06-1-269-0703, fax száma: 06-1-269-0703, e-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu

A Fogyasztóvédelmi törvény 29.§ (11) bekezdése alapján a Kempingmotyó Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet műkö9dtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Tekintettel tehát a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a vállalkozásokat a békéltető testületi eljárásban terhelő együttműködési kötelezettségre, a 45/2014. Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdésének v) pontja tekintetében elmondható, hogy létezik a vállalkozás részére kötelező alternatív vitarendezést előíró jogszabályi rendelkezés, melyről tájékoztatást kell nyújtania.

 

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél, jelen esetben a Kempingmotyó Kft.) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

 

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén 

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

Közlési és igényérvényesítési határidők 

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.


A gyártót a termékszavatosság
 az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.


Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

Rendelés menete: Webáruházunkban elektronikus megrendelésre regisztráció nélkül is lehetősége van. Ez esetben csak a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges adatokra lesz szükség.
Lehetősége van regisztrálásra is, így a későbbiekben már nem kell újra az adatokat megadnia. Regisztrálnia csak az első megrendelésnél szükséges. Ehhez szükség lesz az Ön nevére, címére, mobil telefonszámára, E-mail címére és egy Ön által megadott, csak Ön által ismert jelszóra. Regisztrációját egy automatikus válasz E-mail igazolja vissza.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a regisztráció során hibásan megadott mobil telefonszám vagy E-mail cím meghiúsíthatja a kapcsolatfelvételt, valamint a megrendelés teljesítését.

Sikeres regisztráció, majd az oldalra való bejelentkezés után lehetősége van a „Saját adatok” gomb segítségével adatai módosítására. Változtathat a vásárlói adatokon, címjegyzék bejegyzésén, jelszaván, valamint fel- vagy leiratkozhat hírlevélről, illetve lehetősége van az eddigi megrendeléseinek listázására is.

Megrendelését egy automatikus visszaigazolás E-mail követi, melynek hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Amennyiben nem kapná meg ezt a visszaigazolást, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Megrendeléshez szükséges adatok

A szállításhoz:
Név
Cím
Emailcím
Telefonszám

A szállításhoz szükséges adatait át kell adnunk a futárszolgálatnak az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint. Kérjük, hogy olyan elérhetőségeket adjon meg melyen elérhető.
Amennyiben hibás emalcímet ad meg úgy nem fogja megkapni a rendelésről a visszaigazolásokat és a futárszolgálat értesítőjét sem. 
Amennyiben hibás telefonszámot ad meg, vagy a megadott telefonszámon nem elérhető úgy a megrendelését nem tudjuk teljesíteni.

A Számlázáshoz
Adószám (ha cég)
Név
Cím

A megrendelt termék házhoz szállítási díjának megfizetési módját a megrendelés folyamán tudja kiválasztani.

A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Lehetőséget biztosítunk a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.  A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.Vételár, fizetési feltételek: Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára. Cégünk minden esetben ÁFA-s számlát állít ki. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.  A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb: - Magyarország területén a futárszolgálattal történő kiszállítás esetén készpénzben, bankkártyával a futárnak, vagy pedig előreutalással. - Törökbálinti személyes átvétel esetén előreutalással, vagy készpénzben. Amennyiben a visszaigazolást követően 14 napon belül nem utalja át, megrendelése törlésre kerül.

 

Szerződés tárgya: A szerződés tárgya a webshop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is.


Megrendelés lemondása:
Megrendelését lemondhatja a bejelentkezés után megjelenő 'Saját adatok' menüpontban vagy ügyfélszolgálatunknak küldött elektronikus levélben, vagy telefonon, amíg megrendelés nem lett átadva szállításra.

 

Sikertelen kézbesítés, át nem vett csomag:
Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti költségek minden esetben Önt terhelik.

Önnek nem kell kifizetni a szállítás költségét, ha megrendelését még azelőtt lemondja, hogy a terméket a futárszolgálatnak átadják. Ezt megteheti telefonon vagy emailben is az átadás napján délig.

Az Ön határozott és egyértelmű megrendelésének megfelelően a szállítmányozási munkát a futárszolgálat végzi. A munka díját Önnek mint megrendelőnek ki kell fizetnie.
Amennyiben Ön nem veszi át a csomagot úgy a terméket vissza is kell szállítani. Ez esetben is a szállítási munkák megvalósultak, az ezután járó díjazást ki kell fizetni.

A Felhasználó a megrendelés leadásakor vállalja, hogy a szállítási költséget akkor is kifizeti, ha a terméket nem veszi át.

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy nem kívánja átvenni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Szolgáltató felhívja  a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi behajtó iroda vagy ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

Ezek alapján:

3 napon belül csak a szállítás miatt felmerült költséget kérjük megfizetni, mivel mi a futárszolgálatnak kifizetjük a munkadíjukat.

3 nap után a tartozását átadhatjuk behajtócégnek, így már a behajtó cég felé kell majd fizetnie. 14 napon belül kérik a tartozás rendezését ami a költségek +10%

14 napon túl a behajtó cég ügyvédje küldhet külön felszólítást, ami +20.000 Ft. Amennyiben az is eredménytelen, úgy az ügyvéd megteheti a további jogi lépéseket melyek költségei is rárakódnak.

 

 Az esetleges újraküldés költségei szintén a megrendelőt terhelik. Át nem vett csomag esetén az újraküldés csak előre utalással rendelhető, az előző csomag szállítási költségének rendezésével együtt.


Felelősség korlátozása:
A webshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a webshop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • - Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.


Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.


Szállítási információk
A megrendelt termékeket futár alvállalkozóval úton szállítjuk. Az aktuális szállítási lehetőségeket és díjakat a Szállítás, jótállás, elállás menüpontban olvashatók és a megrendelés folyamán a megrendelő választhatja ki.
Több termék vásárlása esetén, ha a csomag méretéből vagy súlyából adódóan nem csomagolható egybe, minden további csomag szállítási költsége 1.500.- Ft/csomag (pl. Sisesta kályha, Heavy Duty bankett asztal). A megrendelt termékek ellenértékét és a szállítási költséget, a csomag átvételekor kell rendezni a kézbesítővel. A csomagban megtalálható a számla, mely tartalmazza a szállítási költséget is, és a termékek részletezését is.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.

 

 

Alkatrészek, részegységek megrendelését csak előreutalás esetén áll módunkban teljesíteni. Az ilyen jellegű megrendelésekkel kapcsolatban telefonos egyeztetés is történik.


Szállítási határidő:

A megrendelést követően jellemzően 5 munkanapon belül adjuk át a futárnak a csomagot, a futár maximum két munkanap alatt kézbesíti a megadott címre. Amennyiben a terméket nem tudjuk 5 munkanapon belül elindítani, abban az esetben az Ön által megadott telefonos elérhetőségén felhívjuk és egyeztetünk a várható szállítási időponttal kapcsolatban.
Részletesen a Szállítás, jótállás, elállás menüpont alatt olvashat erről.

 

Szállítási módok:
Részletesen a Szállítás, jótállás, elállás menüpont alatt olvashat erről.

 

Garancia/jótállás:

A Termékekre a hatályos jogszabályok szerinti jótállást vállaljuk. Részletesen a Szállítás, jótállás, elállás menüpont alatt olvashat erről.

Jótállási igényét kérjük, hogy írásban  tegye meg. A Jótállási igénybejelentő megtalálható külön menüpontban (az információk alatt), vagy akár  Ide kattinva PDF-ben letölthető

 

Elállás joga:

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített feltétel nélküli 14 napos elállási jogával. Részletesen a Szállítás, jótállás, elállás menüpont alatt olvashat erről.

Elállási igényét kérjük, hogy írásban  tegye meg. A Jótállási igénybejelentő megtalálható külön menüpontban (az információk alatt), vagy akár  Ide kattinva PDF-ben letölthető

 

 

 

 

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az info@kempingmotyo.hu  címen.